Vadinkantu tuvangareni

Gerson S Aivera Vadinkantu nyose meho zokomungura, eyi yinakuhoraukeni moyirongo yetu ya Africa tomuyimono nokuyizuva ndi? Oru ruhepo vanakusivana vantu, runyando, eligwederero nonsonso kwankenye simwe onokuranda, yire ngakayigusapo nsene Kapi tunakukwata nontondo dikore. Yangoso kasika mouta wakora yinakwateremo elikwatakano mekururongo lya Africa ngamoomu yalikwatakana yirongo yovakwetu mo America. Eyi yaretapo elitavasano nelitondoworo Pena sakere siruwo soukolonyi yirongo yomo Africa simpe […]

Vadinkantu moKavango vanahara kugusapo ediro yirugana monomukunda

Gerson S Aivera Vadinkatu womoKavango vanyegenya mokutara mekururongo lyaNamibia yirugana kutupu, vapirukire noku-noku mutompo kwato. Mokavango ngano yimo nayitunda yirugana pangesi nye vapitisi vanarara kugazara kwawo momalimba tupu, valingawopeke vene na vene nonkango zimwe asi kapi vakuhara kuwapeka meho zovadinkantu. Vadinkantu vamwe/sinzi sawo kunakuruguranga konomukunda oku kunakara evhu eli vampitisi vamwe vanakurandesa kovantunda yirongo, eyi yakara asi tayikaguma vadinkantu momunene. […]