Thursday, September 21
Shadow

Odolopa ya china town oyili yapata fiyo onena.

Ku: Helena Fillemon

Ongudu yo NEFF pamwe novanyasha moshilando pangelo ova ongala kodolopa ya china town vatulamo ekangha molwa oinima yaaNamibia ei yali yaxwikwapo Kepangelo lya Namibia. Otakukudanwa kutya aachina ovapatelamo ovanailonga vavo osheshi inava hala vakufe ombinga mekangha Eli.

Oveeta ehololo madiladilo novaninga uukuni kumwe vaninge omunyanyo okudja ko China town vauka kombelewa yuufembe womunhu, Nosheendo otashitwikile okuya kombelwa yo Namra, notaa kahulila keembelewa daa China moshilando.

Ekangha olashikula eshi Michael Amushelelo Na Dhimbulukweni Nauyoma vali vakwatwapo shinasha noshipofa eshi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *