Sunday, February 25
Shadow

Ofikola yopedu yaNowak ya pewa omakwafo

Ku:Tuyeimo Vaendwanawa

Ovapolifi vavali vomodoolopa yaTses moshitopolwa shaKharas ova yandja omakwafo ongula yonena pofikola yedina Nowak Primary School.

Ofikola yaTses oimwe yomeefikola mbali odo da topolelwa omidjalo dofikola ongula yonena ,  nomidjalo odo oda topolelwa ounona omulongo, keshe pofikola.  Oda pewa ovanafikola ovo va didilikwa kutya ka vena omidjalo dili nawa ile vehena sha nande nande.

John Gaoseb, naSwartibooi Bradley ovali va pewa oshinakuwanifwa mekwatafano novanamukunda vomoshitopolwa opamwe nOpolifi.

Okwa kala kwa didilikwa kutya ovanafikola keefikola da yooloka moshitopolwa eshi ova pumbwa omakwafo neenghono. Omidjalo dofikola edi da landwa oda ya  mongushu  yeedola daNamibia omayovi atatu (N$3000) .

Gaoseb okwa popya kutya, “Oku mona ondjabi ishona hasho engabeko mo ku kwafela eefikola edi da pumbwa omakwafo”. Onghee hano, ota va twikile nokukwafela eefikola domoshitoplwa osho tuu osho.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *