Sunday, February 25
Shadow

 Ovakomesho veengudu deemilameno dopolitika moNamibia otava dilladila   oku ninga exwata momahololo 2024 

Ku: Ndapewoshali Shaanika

Eengudu deemilameno dopapolitika moNamibia NUDO, RDP, PDM no UDF otava dilaadila okweetapo exwata longudu imwe okuya momahoololo omamayovi 2024 nelalakano opo vadule okukondjifa ongudu tayi pangele (SWAPO).

Eshi osha holoka po eshi omupresident wongudu yo Rally for Democratic Party Omufimanekwa Mike Kavekotora oshivike shadjako apopya tati elongelo kumwe leengudu deli mangakumwe oshinima shiwa no tashi dulu oku pondolasha. Otava dilaadila okushitula moilonga opo vadule oku taalela omahoololo opau presidende noilyo yomutumba wopashiwana oyo takakalakomo 2024.

Elalakano oku kondjifa nokudengamo ongudu tai pangele, Okuli manga kumwe otashi dulu oku hanga efindano ngeenge exwata lina oshiwana komutima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *