Sunday, February 25
Shadow

Tavakongwa kopolifi

Ku: Helena Fillemon

Etanga leamemo moshitopolwa sha Shana momudingonoko waNdangwa ovashiivifa kutya otavakongo ookalyamupombo vahetatu (8) ovo vali velivaka mokalimosho oshoondaha eshi shadjako.

Otakukundwanwa kutya ovali vatete iipekeki mo omo vapitila oufiku woshoondaha osho.Etanga leameno otalikunghulile oshiwana kutya ovalumenhu Ava vahetatu ovanghika oshiponga neenghono naau tokelihanga wevamona nenge uli mekwatafano navo valopota kopolifi yopopepi naave.

Ookalyamupombo Ava otava feekelelwa iiningwani yo madipao, aakwatinghonga, eteyo lomaumbo, evakulo looinima yovanhu.

Omadina avo ongaashi taashikula:

John Pedro –okuna eedula omilongo mbali Na mbali (22) odalele ya Angola

Nashilongo Gideon- okuna eedula omilongo mbali Na heyali (27) odalele ya Namibia

Dinu Tjipito- okuna eedula omilongo mbali (20) odalele ya Angola

Fernado Segunda Rosalio- okuna eedula omilongo mbali nayimwe (21) odalele ya Angola

Eliaser Michael Andreas- Okuna eedula omilongo mbali Na mbali (22) odalele ya Namibia

Zizee Tjipito- okuna eedula omilongo mbali nanatu (23) odalele ya Angola

Teofelus Nauyoma –okuna eedula omilong nhee (40) odalele ya Namibia

Shinedima Andreas- okuna eedula omilongo mbali Na hetatu (28) odalele ya Namibia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *