Thursday, February 29
Shadow

Vadinkantu tuvangareni

Gerson S Aivera

Vadinkantu nyose meho zokomungura, eyi yinakuhoraukeni moyirongo yetu ya Africa tomuyimono nokuyizuva ndi? Oru ruhepo vanakusivana vantu, runyando, eligwederero nonsonso kwankenye simwe onokuranda, yire ngakayigusapo nsene Kapi tunakukwata nontondo dikore.

Yangoso kasika mouta wakora yinakwateremo elikwatakano mekururongo lya Africa ngamoomu yalikwatakana yirongo yovakwetu mo America. Eyi yaretapo elitavasano nelitondoworo Pena sakere siruwo soukolonyi yirongo yomo Africa simpe kapi yinamanguruka, ano ngesi tunadiveni udemokoli asi sininke mukwasinke.

Eruganeno kumwe mulyo unene yinke eyi nadikarerapo nomurudi pokatji ketu ose natuvenye tuvamwe ntundiliro zetu zimwe tupu natuvenye tuvasovagani. Nikamanese ngesi asi vadinkatu natuvenye oku twaka twa tulipeni magano asi ngapi omu natuvhureni kulipopera koyita yonzara, runyando eyi yakutundindira apa yirongo ngayikakara mepitisiro lyetu.

Email:gersonaivera42@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *